Znajdź program

Znajdź program najbardziej spełniający Twoje oczekiwania

Wybierz z listy

Zobacz, co posiadamy w ofercie

Znajdź program - wyszukiwarka

System finansowo - księgowy

"System finansowo – księgowy" (FKB) jest aplikacją przeznaczoną do kompleksowej obsługi wydziałów finansowo -budżetowych instytucji szeroko rozumianego sektora publicznego. Dzięki elastycznemu interfejsowi program pozwala na dostosowanie funkcjonalności do potrzeb i wymogów wynikających ze specyfiki działania jednostki. Charakterystyczne cechy systemu to prosty i intuicyjny sposób obsługi, szeroki zakres przetwarzanych informacji, ujednolicona konwencja prezentacji danych, konfigurowalność. Te i inne zalety sprawiają iż system jest wykorzystywany jako narzędzie księgowe w ponad 300-stu jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

 

Funkcjonalność systemu:

 • kontekstowy tryb pracy, możliwość definiowania i wprowadzania danych w dowolnej ilości dzienników cząstkowych,
 • jednolita forma wizualizacji zbiorów danych,
 • tworzenie zakładowego planu kont w powiązaniu z analityką budżetową, wydatków strukturalnych itp.,
 • dowolność przy definiowaniu segmentów konta,
 • ewidencjonowanie klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki, dochody, przychody i rozchody z możliwością rozbudowy analitycznej,
 • analiza budżetu w układzie zadaniowym, trójstopniowy podział: wydział, działanie i typ,
 • projektowanie zmian do budżetu,
 • bezpośredni wgląd w sumy i salda narastające, miesięczne oraz dokumenty z wybranego poziomu planu kont,
 • analiza stanu należności i zobowiązań kontrahenta,
 • naliczanie sald dwustronnych dla kont rozrachunkowych,
 • trzy etapy rejestracji zapisów w kartotece dokumentów pozwalają na elastyczną prace bez ograniczeń związanych z uzgadnianiem i zamykaniem okresów księgowych,
 • ewidencjonowanie wydatków strukturalnych,
 • analiza klasyfikacji CPV,
 • rozliczanie wydatków funduszu sołeckiego,
 • automatyczne tworzenie zapisów rozrachunkowych przy dekretacji dokumentu, rozliczanie, analiza zobowiązań i należności,
 • kartoteka sprzedaży i zakupów, generowanie rejestrów VAT, wydruk dokumentów typu faktura, nota odsetkowa, potwierdzenie salda, wezwanie do zapłaty,
 • automaty przeksięgowujące: zaangażowanie, koszty, plan finansowy, realizacje zaangażowania i planu,
 • kartoteka umów – analiza poszczególnych etapów realizacji w podziale na zaangażowanie, koszty, wydatki,
 • szablony dekretacji – stałe, powtarzające się zapisy księgowe formułowane w schematy księgowe,
 • rozbudowany system raportowania: obroty na koncie, zestawienie obrotów i sald na kontach, obroty na paragrafie, zestawienie stanów na paragrafie, zestawienie realizacji zadań, dziennik obrotów, zestawienie zobowiązań i należności i inne,
 • zestawienia wynikowe: rachunek zysków i strat, bilans jednostki, fundusz jednostki,
 • wymiana danych z systemami zewnętrznymi poprzez zestandaryzowany bufor danych (format xml),
 • sprawozdawczość budżetowa, import/eksport sprawozdań w standardzie systemu Bestia i Trezor,
 • współpraca z innymi modułami pakietu w zakresie: pobierania naliczeń funduszu wynagrodzeń - system Płace, księgowania raportów kasowych – program Kasa, ewidencji wartości majątku i naliczenia amortyzacji – Ewidencja środków trwałych:

 • współpraca z systemami zewnętrznymi przedstawiona na grafie poniżej:

 

 

 

 

Kontakt

SOFTRES
35-326 Rzeszów
ul. Zaciszna 44
 
tel/fax : (017) 857 35 30
tel/fax : (017) 857 35 40
 
 
numery wewnętrzne telefonów:
zakładka Pomoc
 
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:30-15:30
 
mail: 
 
 
Numer KRS: 0000083971
NIP: 813-03-35-217

Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy KRS w Rzeszowie

Kapitał zakładowy: 50 000 zł

Sprawny Urząd

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny dla jednostek administracji samorządowej

Rządowy

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny dla jednostek administracji rządowej

ZGK

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny dla zakładów       i referatów gospodarki komunalnej

Sprawny urząd

Sprawny Urząd

Panel klienta